Ergebnisse Gewehr 2020

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang
   2. Rang
   3. Rang
   4. Rang
   5. Rang
Endschießen [Reglement]
   1. Rang Joachim 104
   2. Rang Christian 97
   3. Rang Martin Ba. 90
   4. Rang Ingo 89
   5. Rang Trevor 87
   6. Rang Jana 86
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang Felix 62
   2. Rang André 58
   2. Rang Sönke 58
   2. Rang Trevor 58
   3. Rang Christian 57
   3. Rang Ingo 57
   4. Rang Martin 56
   5. Rang Joachim 55
   6. Rang Jana 53
   7. Rang Denis 51
   8. Rang Götz 48
   9. Rang Wolfgang 47
   10. Rang Ralf 44
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Wolfgang 74
   2. Rang Christian 72
   2. Rang Sönke 72
   3. Rang Felix 71
   4. Rang André 70
   5. Rang Joachim 67
   6. Rang Ralf 66
   7. Rang Trevor 64
   8. Rang Martin 60
   9. Rang Götz 56
   10. Rang Jana 47
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang
   2. Rang
   3. Rang
   4. Rang
   5. Rang
   6. Rang
   7. Rang
   8. Rang
   9. Rang
   10. Rang
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Felix 53
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Christian 100
   2. Rang Joachim 88
   3. Rang Ralf 83
   4. Rang Ingo 79
   5. Rang Jana 62
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen