Ergebnisse Gewehr 2017

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang Christian 165
   2. Rang Wolfgang 156
   3. Rang Felix 145
Endschießen [Reglement]
   1. Rang Joachim 106
   2. Rang Christian 104
   2. Rang Trevor 104
   3. Rang Martin Ba 99
   4. Rang Klaus 97
   5. Rang Götz 90
   6. Rang Wolfgang 88
   7. Rang Jana 83
   8. Rang Ralf 78
   8. Rang Felix 78
   9. Rang Ingo 76
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang André 63
   2. Rang Christian 60
   2. Rang Trevor 60
   2. Rang Markus 60
   2. Rang Joachim 60
   3. Rang Felix 59
   3. Rang Klaus 59
   4. Rang Ingo 56
   4. Rang Martin Ba 56
   5. Rang Ralf 48
   5. Rang Götz 48
   6. Rang Martin Bü 47
   7. Rang Jana 40
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Christian 74
   2. Rang Wolfgang 72
   3. Rang André 69
   3. Rang Joachim 69
   4. Rang Felix 67
   5. Rang Ingo 66
   5. Rang Paul 66
   5. Rang Klaus 66
   6. Rang Martin Ba 65
   7. Rang Martin Bü 64
   7. Rang Götz 64
   8. Rang Markus 62
   8. Rang Jana 62
   9. Rang Trevor 61
-->
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang Felix 34
   2. Rang Martin Ba 33
   2. Rang Joachim 33
   2. Rang Christian 33
   3. Rang Wolfgang 32
   4. Rang Jana 31
   5. Rang Götz 30
   5. Rang Klaus 30
   6. Rang Trevor 28
   7. Rang Ingo 20
   7. Rang Paul 20
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Joachim 60
   2. Rang Christian 59
   3. Rang Jana 56
   3. Rang Ingo 56
   4. Rang Trevor 55
   4. Rang Götz 55
   5. Rang Felix 54
   5. Rang Wolfgang 54
   6. Rang Paul 42
   6. Rang Klaus 42
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Christian 98
   2. Rang Ingo 97
   3. Rang Joachim 95
   4. Rang Martin Ba 93
   5. Rang Wolfgang 92
   6. Rang Trevor 90
   6. Rang Klaus 90
   7. Rang Götz 79
   8. Rang Jana 75
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen