Ergebnisse Gewehr 2019

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang
   2. Rang
   3. Rang
   4. Rang
   5. Rang
Endschießen [Reglement]
   1. Rang André 113
   2. Rang Christian 111
   3. Rang Joachim 105
   4. Rang Trevor 100
   5. Rang Ingo 100
   6. Rang Martin Ba. 97
   7. Rang Götz 84
   8. Rang Denis 83
   7. Rang Ralf 81
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang Joachim 62
   1. Rang Ingo 62
   1. Rang Ralf 62
   1. Rang Felix 62
   2. Rang André 59
   2. Rang Martin Bü 59
   3. Rang Denis 58
   4. Rang Martin Ba. 56
   4. Rang Trevor 56
   5. Rang Götz 55
   6. Rang Wolfgang 53
   7. Rang Christian 52
   8. Rang Jana 48
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Martin Bü. 73
   2. Rang Ingo 71
   3. Rang André 70
   3. Rang Trevor 70
   4. Rang Wolfgang 68
   4. Rang Denis 68
   5. Rang Christian 67
   5. Rang Martin Ba. 67
   6. Rang Felix 66
   7. Rang Joachim 65
   8. Rang Götz 64
   9. Rang Ralf 62
   10. Rang Jana 40
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang
   2. Rang
   3. Rang
   4. Rang
   5. Rang
   6. Rang
   7. Rang
   8. Rang
   9. Rang
   10. Rang
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Joachim 60
   1. Rang André 60
   1. Rang Felix 60
   2. Rang Christian 59
   3. Rang Martin Ba. 55
   4. Rang Trevor 50
   5. Rang Jana 47
   6. Rang Ingo 38
   7. Rang Götz 30
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Trevor 98
   2. Rang André 96
   3. Rang Ingo 91
   4. Rang Christian 89
   4. Rang Joachim 89
   4. Rang Wolfgang 89
   5. Rang Götz 87
   8. Rang Martin Ba. 85
   9. Rang Ralf 79
   10. Rang Denis 73
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen